Резултати

Резултатите и въздействието на реализирания проект „Postcards from Nature“ върху участващите младежи са следните:

 • Учене чрез преживяване и чрез неформални методи, като преобладаващата част от младежите за пръв път са обучавани с игрови методи и практически упражнения чре преживяване, включително и по метода връстници обучават връстници
 • Знания: за екологичните проблеми, с които земята се сблъсква сега;
 • за културата на друг народ;
 • повишени знания за проблемите в околната среда в Европа и света;
 • за възможностите  на Програма Еразъм+ за личностно и развиние на младежи, включително  от малки населени места
 • Умения:
  • за заснемане на тематични снимки и обработката им до картички с послания;
  • за художествена изява и организиране на публично събитие чрез направа на изложби от картички;
  • за презентационни умения при представяне на картички с послания  в своите общности;
  • за       креативност при изработване на посланията;
  • за ползване на артистични методи за посочване на проблемите;
  • за работа с нови програми, чрез които да творят плакати, пощенски картички, флаери, брошури;
  • за творческа работа в интернационални групи;
  • за работа в екип в интернационални групи;
  • за учене чрез преживяване;
  • за споделяне на предишни знания – по метода връстници учат връстници в интернационални групи
  • +

Резултатите и въздействието на реализирания проект „Postcards from Nature“ върху партньорските организации са следните:

 • увеличаване на капацитета на участващите младежки работници от двете организации за работа с младежи по екологични проекти;
 • обмяна на опит в областта на околната среда и младежта;
 • повишени капацитет за бъдещи съвместни дейности по партньорски проекти

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализа на самооценката на участниците направена от тях чрез попълване на въпросник с възможности за оценка от 1 до 10 е следният:

 • ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • Чужд език: английски – с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 75,00%; 10т. –20 (55,56%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 5(13,89%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 0(0%); 5т. – 0(0%); 4т. – 1(2,78%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Друг чужд език – с 8-10 точки са оценили 44,44%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. –9 (25%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 10(27,78%); 7т. 3 (8,33%); 6т. – 3(8,33%); 5т. – 1(2,78%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 1(2,78%); 1т. – 1(2,78%)
 • Общуване с други, публично говорене – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 75%; 10т. –17 (47,22%); 9т. -10 (27,78%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 4 (11,11%); 6т. – 0(0%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • КОМПЕТЕНТНОСТ В КУЛТУРНO  ОТНОШЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСЪЗНАВАНЕ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
 • Способност да изразява себе си чрез фотография и редактиране на изображения – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. –21 (58,33%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – 5(13,89%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 2(5,56%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Осъзнаване на собственото ми обучение – с 8-10 точки са оценили 94,44%; 9-10 точки – 75%; 10т. –22 (61,11%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – 7(19,44%); 7т. 0 (0%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • Боравене с камера – с 8-10 точки са оценили 75%; 9-10 точки – 63,89%; 10т. –14 (38,89%); 9т. -9 (25%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 0 (0%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –2(5,56%); 4т. – 1(2,28%); 3т. – 4(11,11%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Редактиране на изображения – с 8-10 точки са оценили 75%; 9-10 точки – 66,67%; 10т. –16 (44,44%); 9т. -8(22,22%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 2(5,56%); 5т. –1(2,28%); 4т. – 2(5,56%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • ЧУВСТВО ЗА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ
 • Инициатива и принос към мобилността – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 77,78%; 10т. –22 (61,11%); 9т. -6(16,67%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –1(2,28%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Лидерски умения – с 8-10 точки са оценили 83,33%; 9-10 точки – 80,56%; 10т. –23 (63,89%); 9т. -6(16,67%); 8т. – 1(2,78%); 7т. 4 (11,11%); 6т. – 0(0%); 5т. –1(2,28%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ РАБОТИ И КОМПЕТЕНТНОСТ
 • Околна среда и нейните общи проблеми. Познание и осъзнатост. – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. – 21 (58,33%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – (13,89%); 7т. – 2 (5,56); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 1(2,78%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Придобиване на знания за проблема с отпадъците: причини, последствия и решения – с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 75%; 10т. – 18 (50%); 9т. -9 (25%); 8т. – 5(13,89%); 7т. – 2 (5,56); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Размисъл върху екологичните ми навици  – с 8-10 точки са оценили 83,33%; 9-10 точки – 63,89%; 10т. – 17 (47,22%); 9т. -6 (16,77%); 8т. – 7(19,44%); 7т. – 2 (5,56%); 6т. – 3 (8,33%);  5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Способност за работа в екип– с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. –20 (55,56%); 9т. -6 (16,67%); 8т. – 6(16,67%); 7т. – 2 (5,56%); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Уважение към другите, толерантност към идеите на другите – с 8-10 точки са оценили 94,44%; 9-10 точки – 88,11%; 10т. –25 (69,44%); 9т. -6 (16,67%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 0  (0%); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Умения за управление и разрешаване на конфликти – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 75,00%; 10т. –17 (47,22%); 9т. -8 (22,22%); 8т. – 6(16,67%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 2(5,56%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Управление на времето – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 69,44%; 10т. –19 (52,78%); 9т. -8 (22,22%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 1 (2,78%); 6т. – 2(5,56%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Умения за разсъждение и аргументация – говорене – с 8-10 точки са оценили 83,33%; 9-10 точки – 61,11%; 10т. –15 (41,67%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 8(22,22%); 7т. 1 (2,78%); 6т. – 0(0%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • КОМПЕТЕНТНОСТ В КУЛТУРНO  ОТНОШЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСЪЗНАВАНЕ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
 • Познаване на други култури  – с 8-10 точки са оценили 94,44%; 9-10 точки – 83,33%; 10т. –17 (47,22%); 9т. -13 (36,11%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 0 (0%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Програма Еразъм+: цели, методологии и възможности за мен – с 8-10 точки са оценили 91,67%; 9-10 точки – 81,89%; 10т. –25 (69,44%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 1(2,28%); 7т. 1 (2,28%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)
 • Развитие на креативността – с 8-10 точки са оценили 91,67%; 9-10 точки – 83,33%; 10т. –21 (58,33%); 9т. -9 (25%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 0(0%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)